Základní informace

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM


  • Registrační číslo služby: 7299257
  • Forma poskytování: pobytová
  • Kapacita: 12 lůžek

Komu jsou naše služby určené?

Všem, kteří nás potřebují. Především se jedná o tyto cílové supiny:

  • Klienti se sníženou soběstačností z důvodu postižení Alzheimerovou nemocí a jinými druhy demence, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby (§ 50, zák. č. 108/2006).
  • Cílová skupina dle registrace sociální služby: osoby s jiným zdravotním postižením – senioři, věková struktura – nad 50 let.

Jaké jsou naše vize a cíle?

  • Klademe důraz na přirozenost, pohodlí a minimalizaci stresu. V rámci péče Domova se zvláštním režimem zachováváme dosavadní zvyklosti a dovednosti klientů tak, abychom vytvořili bezpečné prostředí pro osoby s poruchami paměti a orientace.
  • Podporujeme rodiny pečující o své příbuzné prostřednictvím odborného poradenství nebo v rámci svépomocných skupin.
  • Motivujeme rodinné příslušníky klientů k účastem na společenských a kulturních akcích v zařízení i mimo něj (oslavy, výlety).
  • Díky spolupráci s ČALS zachováváme nastavené standardy péče prostřednictvím pravidelně auditované certifikace Vážky pro specializovaná pracoviště.
  • Účastníme se na dalším vzdělávání v oblasti péče o seniory s kognitivními poruchami.

Kde sídlíme?


Vážka domečeek