OCHRANNÁ OPATŘENÍ PRO USKUTEČNĚNÍ NÁVŠTĚV V DZR

 

V souvislosti vyhlášeným Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky č. j. MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN z 7. 6. 2021 Vás žádáme o dodržování níže uvedených preventivních opatření proti šíření onemocnění COVID-19.  Opatření zahrnují opatření a doporučení pro návštěvníky. 

 

1) Ke snížení rizika je nutné dodržovat doporučená režimová opatření a po celou dobu návštěvy používat osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

 

2) Návštěvu je nutné naplánovat a nahlásit minimálně jeden předem. Pro rezervaci je určeno telefonní číslo 777 111 198 (dostupné v pracovní dny 8-14 hodin). Vzhledem k nutnosti regulace počtu návštěv můžete být požádáni o posun plánovaného termínu. 

 

3) Návštěvu lze uskutečnit pouze ve vymezených hodinách. Návštěvní hodiny do odvolání jsou PO – PÁ 10:00 – 11:30 a 14:30 – 16:30 a SO, NE a svátky 10:00 – 11:00 15:00 - 16:30. S ohledem na provozní možnosti, aktuální stav klienta či množství třetích osob v areálu DZRmá vedoucí zařízení možnost návštěv dále omezit. Prosíme o respektování a dodržování domluveného času. V případě pozdějšího příchodu není možné prodloužit čas návštěvy, neboť následují další domluvené schůzky ostatních klientů, popřípadě navazuje program v zařízení.

 

4) Návštěvník se prokáže, že splňuje některou z následujících podmínek, v opačném případě není návštěva možná:

 • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (odběrová místa), nebo 
 • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (odběrová místa), nebo 
 • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo: 
 • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo 
 • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo 
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo 
 • osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo 
 • osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy. Příslušný doklad odevzdá návštěvník do rukou určeného pracovníka.

 

5) V případě opakovaného porušení vydaných omezení v průběhu návštěv je kompetencí vedoucího zařízení návštěvu ukončit.

 

6) Platí zákaz vstupu se zvířaty.

 

7) Příchod do areálu DZR

 • Vstup do areálu je možný pouze bočním vchodem, přes zahradu. 
 • Před vstupem do areálu je každý návštěvník povinen mít nasazený respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového průduchu, který po celou dobu návštěvy nesundá, tzn., bude mít po celou dobu pobytu v areálu zařízení zakrytá ústa i nos. Použití ochranného štítu není možné.
 • Po příchodu do areálu je návštěvník zaevidován, je změřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem. V případě, že má navštěvující osoba teplotu nad 37,0°C nebo projevuje příznaky nachlazení, není návštěva umožněna. Zároveň návštěvník při každé návštěvě podepisuje čestné prohlášení, které slouží pro případnou kontroly oprávněnosti výjimky ze zákazu návštěv. Bez podepsání čestného prohlášení není návštěva možná. Osoby, které předkládají doklad o absolvování RT-PCR vyšetření nebo POC testu na přítomnost antigenu formou SMS nebo očkovací certifikát, podepíšou čestné prohlášení, kterým potvrdí pravdivost předložených údajů (absolvování testu s negativním výsledkem, pravost certifikátu, informace týkající se dané osoby)
 • V případě příchodu osoby, na kterou není v DZR kontakt, bude zapsáno i telefonní číslo návštěvníka z důvodu dohledatelnosti v případě pozdějšího výskytu nákazy.
 • Platí povinnost desinfekce rukou připraveným virucidním prostředkem.

 

8) Průběh návštěvy

 • S ohledem na doporučení MPSV a omezené prostory DZR je pro návštěvy vyhrazenazahrada. V případě, že na terase nejsou jiné osoby, lze umožnit pobyt návštěvy i tam. O této možnosti rozhoduje pověřený personál dle aktuální situace. Vstup do prostor domova (pokoje, obývací pokoj, kuchyně, atd.) je návštěvníkům zakázán. Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, po předchozí domluvě s vedoucí zařízení. V tom případě je návštěvník dovybaven návleky na obuv a jednorázovým pláštěm a rukavicemi (povinnost mít po celou dobu pobytu v prostoru DZR a po jeho odchodu je provedena desinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce virucidním prostředkem, a místnost se vyvětrá). 
 • Odpovědností personálu je v době návštěvy klienta zamezit kontaktu návštěvníka s ostatními klienty.
 • Po celou dobu návštěvy doporučujeme odstup od ostatních osob minimálně 2 m.
 • Po každé návštěvě musí být provedena desinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce virucidním prostředkem.

 

9) Ostatní

 • Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě osoby na jednoho uživatele ve stejný čas a to na dobu maximálně 30 minut
 • Při odchodu ze zařízení zapíše určený personál čas odchodu, v případě potřeby jsou ochrannépomůcky vyhozeny návštěvníkem do nádoby tomu určené.
 • V případě balíčků přinesených návštěvníky je dán následující postup:

a) Balíčky mohou obsahovat pouze věci, které lze omýt desinfekcí (originální balení).

b) Není možné do odvolání přijímat např. doma upečené zákusky apod. z důvodu nemožnosti desinfekce.

c) Oblečení apod. donesené návštěvníky musí být umístěno na 24 hodin do karantény na k tomu určené místo a teprve poté je možno předat klientovi. 

 

Platnost těchto opatření ze 7. června 2021 je do změny či do odvolání. Děkujeme za dodržování pravidel, které mohou chránit vaše blízké, naše klienty. 

 

 

V Příbrami, 8. 6.. 2021

Bc. Petra Čermáková Vedoucí zařízení

 


 

Bezpečný domov pro seniory

Senior centrum Příbram je domov se zvláštním režimem pro osoby, které vlivem alzheimerovy nemoci či jiného nemocnění syndromy demence nezvládají pobyt ve vlastním sociálním prostředí. Všem, kteří se z důvodů postupné ztráty soběstačnosti ocitnou v nepříznivé sociální situaci, nabízíme nový domov, bezpečné místo, kde respektujeme práva, důstojnost a individuální potřeby každého klienta.

Neděste se postupné ztráty soběstačnosti vašeho blízkého. Jde o náročné období, ale nenecháme vás v tom samotné. Pomůžeme Vám. Bez předsudků nabízíme odpovídající péči. Příjemné ubytování, celodenní stravu, pomoc s denními činnostmi, činnosti a programy přizpůsobené jejich potřebám.

Laskavost, úsměv, pohlazení a příjemnou atmosféru přidáme k tomu. Zcela samozřejmě a bez přetvářek. Nejsme ústav. Jsme domov, který si naši klienti užívají tak, jak jim vyhovuje. Volnost pohybu a spolurozhodování o tom, co bude dál jim dodává pocit samostatnosti.

Kontaktní místo České Alzheimerovské společnosti Příbram

Alzheimerova choroba, nebo jiné onemocnění projevující se syndromy demence komplikuje život nejen postiženému, ale hlavně jeho nejbližším. Pomůžeme vám vše zvládnout. Radami, podporou a péčí. Poskytneme vám profesionální služby s lidským přístupem. Nebuďte na to sami, společnými silami vše ustojíme se ctí.
Reference

Dagmar Gallóová

Ze všeho nejvíce děkuji za maminku, na které bylo vidět, že bylo u Vás o ni dobře postaráno. Ožila, bylo na ní vidět, že naplňujete motto, které máte na svých stránkách. 

Markéta Šindelářová

Jsme moc vděčni, že mamka mohla svůj nesnadný konec dožít v příbramském Sancu, kde jí byla poskytnuta skvělá péče.

Alena Sahánková

Moc děkujeme. Včera jsme byli za maminkou, tak si myslím, že je o ni u vás dobře postaráno, chválila  sestřičky, že jsou hodné.Trvalý rozvoj kvality v pobytových zařízeních sociálních služeb skupiny AHC
realizace projektu: 1.4.2020 - 31.3.2022
CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015332
je spolufinancován Evropskou unií.

logo eu fond
Projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitňování sociálních služeb v pobytových zařízeních žadatele a partnerů. Záměrem je nastavit a implementovat procesy, které budou vést k trvalému rozvoji kvality SSL, s přímým dopadem na kvalitu života uživatelů a s reflektováním moderních metod v oboru.

Celkové způsobilé náklady 5 215 825,00
Vlastní financování způsobilých výdajů 782 373,75
Dotace 4 433 451,25