VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Veřejný závazek zahrnuje poslání, cíle, principy poskytovaných služeb vůči cílovým skupinám.


POSLÁNÍ SENIOR CENTRA PŘÍBRAM

 • Posláním našeho Domova se zvláštním režimem je pomoci klientům důstojně prožít stáří.
 • Posláním je také poskytnout péči osobám se syndromy demence, které už z důvodu věku, sociální situace nebo nepříznivého zdravotního stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Těmto osobám chceme poskytnout nepřetržitou péči a podporu.

CÍLE SENIOR CENTRA PŘÍBRAM

 • Našim klientům se snažíme vytvářet takové prostředí, aby se co nejvíce cítili jako doma.
 • Pomáháme vytvořit prostředí motivující k běžným denním činnostem, vedoucím k co nejdelšímu udržení dosavadní úrovně zdravotního stavu.
 • Klientům pomáháme v udržení kontaktů s rodinou, přáteli, blízkými a společenským prostředí každého klienta.
 • Podporou a pomocí umožňujeme prožití důstojného stáří.

PRINCIPY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB DOMOVA SE ZVLÁštNÍM REŽIMEM

 • Základním principem, hlavní zásadou a také měřítkem kvality v poskytování sociálních služeb je ochrana práv našich klientů.
 • Dbáme na individuální přístup, vnímání každého našeho klienta, jako jedinečné
  bytosti s jeho individuálními přáními a potřebami i osobními cíli.
 • Zachováváme důstojné jednání v úctě s každým klientem.
 • Projevujeme respekt vůči každému klientovi a jeho bezpodmínečné přijetí se všemi jeho přáními i potřebami.
 • Diskrétnost a mlčenlivost je pro nás samozřejmostí k vybudování vzájemné důvěry mezi zaměstnanci a klienty.
 • Ručíme za empatický přístup personálu k pocitům a potřebám klientů s přihlédnutím k individuálním potřebám a aktuální životní situaci Kvalita a komplexnost poskytovaných služeb odborně způsobilým a erudovaným personálem je pro nás tím hlavním závazkem.

CÍLOVÉ SKUPINY KLIENTŮ SENIOR CENTRA PŘÍBRAM

Sociální poradenství je poskytováno klientům, žadatelům z řad jednotlivců, ale také rodinám pečujících o své blízké, jejich přátel i nejbližších.

Domov se zvláštním režimem, je službou pro klienty nad 50 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu postižení Alzheimerovou nemocí a jinými druhy demence, jejichž situace vyžaduje nepřetržitou a pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.